Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO paweljarczak.pl

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.   Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Konsumentów, ze Sklepu prowadzonego przez Administratora.
 2.   Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator” lub „Sprzedawca” (pojęcia tożsame i zamienne) – Paweł Jarczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Paweł Jarczak Consulting”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław; NIP: 673-185-24-59, REGON 380595786;

„Użytkownik” –  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu;

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;

„Sklep” – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem samurajnieruchomosci.pl/sklep, za pośrednictwem którego Administrator (Sprzedawca) prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Konto” – indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym, w którym prowadzony jest Sklep, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach serwisu internetowego – Sklepu. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje do uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła.

 „Plik” – plik elektroniczny lub cyfrowy w formacie PDF, MP3, DOC, XLS, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, tekst w postaci artykułu lub wzoru) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

„Urządzenie Elektroniczne” – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, laptop, smartphone, czytnik książek elektronicznych);

„Sprzedaż Pliku” – odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora (Sprzedawcę) na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Opłacenie Zamówienia” – potwierdzone przez operatora płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu;

„Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników;

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z serwisu internetowego, na którym znajduje się Sklep (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Administratorem a Użytkownikami w ramach Sklepu) oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą;

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności”  – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (SPRZEDAWCĄ)

 1. Sprzedawcą dokonującym Sprzedaży Plików przy wykorzystaniu Sklepu jest Paweł Jarczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Jarczak Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 673-185-24-59 oraz numer statystyczny REGON: 380595786. 
 2. Siedziba Sprzedawcy (Administratora) mieści się we Wrocławiu (województwo dolnośląskie, powiat Miasto Wrocław) przy ul. Wita Stwosza 16 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=c73ba624-e334-4e39-b6b4-8fbcff919e06
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
 4. a) pisemnie – na adres korespondencyjny: 

Paweł Jarczak Consulting, ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

 1. b) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@paweljarczak.pl

 

ROZDZIAŁ IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na Koncie lub przy składaniu zamówienia. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. Korzystając ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie. 
 7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym zawierania umów sprzedaży) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności, ponadto zalogowani Użytkownicy mogą dokonywać zamówień za pośrednictwem Konta.
 9. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających odpowiednie wymagania techniczne, zawierających oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF, MP3, XLS.
 10. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (PDF, MP3, XLS ), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe, tj. zawiera oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w danym formacie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.  

 

ROZDZIAŁ V. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików znajdujących się na stronie paweljarczak.pl, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.
 2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika (zarówno niezalogowanego i nieposiadającego Konta, jak również przez Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym Sklepu i zalogowanego na swoim Koncie) zamówienia, które realizowane jest kolejno poprzez:
 3. a) kliknięcie ikon o nazwie DODAJ DO KOSZYKA, 
 4. b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony ZOBACZ KOSZYK –  kliknięcie ikony PRZEJDŹ DO KASY, 
 5. c) wreszcie – po wpisaniu danych Użytkownika i po dokonaniu wyboru metody płatności – poprzez kliknięcie ikony KUPUJĘ I PŁACĘ oraz 
 6. d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

 1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem (Sprzedawcą) a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług (podatek VAT) według stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez operatora płatności poprzez:
 4. a) przelew bankowy – wpłatę bezpośrednio na konto bankowe Administratora; w tym celu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora;
 5. b) Dotpay (szybkie płatności).
 6. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 h od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.
 7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana informacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego Rozdziału, Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje (nie później niż w ciągu 7 h od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku (link do strony internetowej, na której zostanie wyświetlony Plik do pobrania). Jednakże w szczególnych przypadkach, np. na skutek awarii serwera, Plik może zostać udostępniony później niż w ciągu 3 dni od chwili Opłacenia Zamówienia. 
 9. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym udostępnienie przez Administratora tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale VI. 
 10. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego (o ile spełnia ono wymagania techniczne, o których mowa w Rozdziale IV ust. 9 Regulaminu), na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
 11. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty (własny) Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów ani innych wkładów (zawierających jakikolwiek element twórczy) zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga każdorazowo zgody właściciela praw (najczęściej Administratora), za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VI. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (patrz. Rozdział V pkt. 3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
 2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą udostępnienia Pliku do pobrania przez Administratora na rzecz Użytkownika. 
 3. W przypadku braku zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Administrator powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. 
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 5. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@paweljarczak.pl; lub
 6. b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub
 7. c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław; 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

 

ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
 2. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@paweljarczak.pl; lub
 3. b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Paweł Jarczak Consulting, ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław;
 4. c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław; 

 

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie lub osobiście.

 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”, określający sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce. 
 7. Regulamin można pobrać w formacie PDF .

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2019

 

Przewiń na górę strony