Podatek w nieruchomościach | Co musisz wiedzieć?

29/12/2019

Zdjęcie: Podatek w nieruchomościach | Co musisz wiedzieć?

Rynek nieruchomościowy jest aktualnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarczych w Polsce. Oznacza to, że obecnie oprócz wielkich przedsiębiorstw budowlanych i zamożnych inwestorów, nieruchomościami interesują się również jednostki, nie mające dotychczas wiele wspólnego z inwestycjami. Dzieje się tak, gdyż rynek ten daje wiele możliwości zarówno w kwestiach inwestycyjnych jak i sytuacjach jednorazowych transakcji. Jednak oprócz szeregu korzyści jakie daje inwestowanie na rynku nieruchomości, należy również pamiętać o wielu obowiązkach jakie ciążą na inwestorach. Jednym z nich (jeśli nie najważniejszym) jest podatek oraz obowiązek podatkowy.  

Spis treści

Podatek – integralny element rynku nieruchomości

Brak odpowiedniego planowania, zaniechanie czy też nieprawidłowe rozliczenie podatkowe może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Mowa tutaj nie tylko o zmniejszeniu potencjalnego zysku z inwestycji. Chodzi tu również możliwość powstania istotnego ryzyka finansowego, a w ostateczności nawet karnego. 

By uniknąć ww. konsekwencji istotne jest, by każda nasza transakcja była optymalnie zaplanowana i rozliczona. Umiejętne posługiwanie się zagadnieniami podatkowymi pozwala wyciągnąć z naszej inwestycji maksimum zysku ponosząc przy tym minimum kosztów. 

Jednak nieustannie zmieniające się przepisy i brak jednoznacznej interpretacji tych przepisów stawiają nas w częstej sytuacji zakłopotania i ogólnego zniechęcenia. Biorąc to pod uwagę, w tym artykule chcemy wyjaśnić Ci:

 1. Czym są podatki na rynku nieruchomości i jakie mają znaczenie dla naszych inwestycji;
 2. Jakie są aktualne stawki podatkowe w Polsce i jak obliczyć dotyczący nas podatek;
 3. Kiedy trzeba podatek zapłacić, a kiedy można tego nie robić. 

W artykule poruszone zostały nie tylko zagadnienia teoretyczne dotyczące podatków, ale również przykłady praktyczne pozwalające lepiej zagłębić się w temat.

Zmiany stawek podatkowych na przestrzeni lat

Zanim przejdziemy do dokładnego wyliczenia kwot podatków, które nas dotyczą pamiętajmy o tym, że stawki podatkowe często ulegają zmianie i aktualizacji. Przynajmniej raz w roku stawki podatkowe są zmieniają dlatego powinniśmy weryfikować aktualne obowiązki podatkowe wynikające z ustaw. Dobrym źródłem informacji poza aktualnymi zapisami w ustawach będą:

Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC

Każdy, kto choć raz w życiu zagłębiał się w temat obrotu nieruchomościami, słyszał o tak zwanym ‘PCC’. Jednak czym tak naprawdę jest podatek od czynności cywilnoprawnych? Kiedy nas dotyczy i o czym należy pamiętać?

Czym jest PCC?

Najprościej rzecz ujmując, podatek od czynności cywilnoprawnych jest to kwota jaką trzeba zapłacić w przypadku dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Od 2001 roku podatek ten zastępuje opłatę skarbową, która naliczana była odpowiednio do każdej z zawieranych umów o charakterze cywilno prawnym. 

Należy sobie zatem wyjaśnić, czym w istocie są wyżej wspomniane ‘czynności cywilnoprawne’. Otóż podatkowi PCC podlegamy, gdy zawieramy umowy:

 1. sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
 2. pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 3. darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
 4. dożywocia;
 5. o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
 6. ustanowienia hipoteki;
 7. ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 8. depozytu nieprawidłowego;
 9. spółki.

Ponadto, opodatkowaniu podlegają również wszelkie zmiany w powyższych umowach, jeśli wpływają one na zmianę podstawy opodatkowania. Innymi słowy- jeśli zmiana w umowie powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania, jesteśmy zobowiązani uiścić należny podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa opodatkowania

Warto jednak zastanowić się za co tak naprawdę płacimy i czym w przypadku nieruchomości jest podstawa opodatkowania. Mianowicie, przy:

 1. umowie sprzedaży- wartość rynkowa nieruchomości, która jest sprzedawana;
 2. zamianie mieszkań- różnica ich wartości rynkowej;
 3. darowiźnie- wartość długów i zobowiązań, które przejmuje obdarowany (np. wartość kredytu);
 4. dożywociu- wartość rynkowa nieruchomości;
 5. zniesieniu współwłasności lub podziale spadku- wartość rynkowa nieruchomości lub prawa majątkowego. 

Należy również pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych płatny jest Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Płatnicy natomiast regulują podatek w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Jednak w przypadku spisywania Aktu Notarialnego nie ma konieczności opłaty PCC w US, gdyż opłata dokonywana jest bezpośrednio o notariusza.

Od lipca br. istnieje również możliwość zbiorczego opłacania podatku PCC. Podatek ten płacony jest do 7 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w jakim dokonaliśmy czynności cywilnoprawnych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dokonania kilku takich czynności, ostatnia z nich nie może nastąpić później niż 14 dni od dnia wystąpienia pierwszej z nich. Tylko wtedy mamy możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC.

Co w przypadku, gdy jednak zapomnimy o opłaceniu omawianego przez nas podatku? Wówczas liczyć się trzeba z bolesnymi finansowymi konsekwencjami. Bowiem stawka takiego podatku wyniesie wtedy 20%, jeśli przy okazji kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podmiot, który podlega opodatkowaniu PCC nie uiścił w terminie określonej opłaty. To znaczy, że podatnik, który powołuję się na jakąkolwiek czynność cywilnoprawną (umowa, depozyt itd.), a należny podatek od tych czynności nie został odprowadzony, podlega wyżej wspomnianej karze.

Kiedy płacimy PCC?

Musimy być świadomi tego, że nie opłacenie wymaganego podatku może być dla nas dość dotkliwe w skutkach. Najczęściej to właśnie myśli o konsekwencjach zaniechania tej czynności wprawiają nas w zakłopotanie i mocny stan dezorientacji.  Dlatego poniżej przygotowaliśmy zestawienie. Przedstawia ono kto i w jakiej sytuacji prawnej jest zobligowany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Zawierana umowa Obowiązek podatkowy ciąży na:
Umowa sprzedaży Stronie kupującej
Umowa zamiany Obydwu stronach
Umowa darowizny Obdarowanym
Umowa dożywocia Nabywcy własności nieruchomości
Umowa o dział spadku, zniesienia współwłasności Osobie nabywającej rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności
Ustanowieniu użytkowania lub odpłatnej służebności Osobie stającej się użytkownikiem lub ustanawiającej służebność
Ustanawianie hipoteki Osobie składającej oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki
Umowa pożyczki Osobie biorącej pożyczkę

 

Jak więc widać, obowiązek podatkowy zależny jest od tego, jaką stronę umowy obejmiemy. Ponadto, jeśli obowiązek ten ciąży na kilku podmiotach, są one zobowiązane solidarnie do uiszczenia podatku.

Ile wynosi PCC oraz jak go obliczyć?

Wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych jest ściśle określona i zależy od charakteru tejże czynności. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie, które objaśnia jaką wysokość podatku jesteśmy zobligowaniu uiścić działając na rynku nieruchomości. 

◊ Gdy zawieramy umowę sprzedaży:
-> nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym- stawka podatku wynosi 2%;
-> od innych praw majątkowych- stawka podatku wynosi 1%;

◊ Gdy zawieramy umowę:
-> odpłatnego użytkowania w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności- stawka podatku wynosi 1%;
-> pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego- stawka podatku wynosi 2%;
-> ustanowienia odpłatnej renty, od skapitalizowanej części renty lub dla wartości rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia stosuje się stawki jak dla umów sprzedaży- stawka podatku wynosi 1%;
-> podatek od umów spółki- stawka podatku wynosi 0,5%;

◊ W przypadku umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności o darowizny:
-> przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym- stawka podatku wynosi 2%;
-> od innych praw majątkowych- stawka podatku wynosi 1%;

◊ W przypadku ustanowienia hipoteki:
-> na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej- stawka podatku wynosi 0,1%;
-> na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej o nieustalonej wartości- stawka podatku wynosi 19 zł.

Rynek pierwotny a wtórny

Istotną kwestią jest również fakt, czy zainteresowani jesteśmy rynkiem pierwotnym czy rynkiem wtórnym nieruchomości. Bowiem rynek pierwotny, jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak, gdyż deweloper jest płatnikiem VAT, wobec czego cena sprzedawanych nieruchomości zawiera w sobie ów podatek. Rynek wtórny natomiast jest obciążony PCC, a jego stawka wynosi 2%.

Wiemy już czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych, wiemy kto jest zobligowany do jego opłacenia i jakie są jego stawki. Dla zobrazowania sytuacji, w której przyjdzie nam się rozliczać z ów podatku, omówimy sobie to na przykładzie realnej transakcji.

Przykład

Podczas zakupu nieruchomości, notariusz w trakcie spisywania aktu notarialnego oblicza należny podatek PCC. Podstawą do obliczenia takiego podatku jest wartość przedmiotu transakcji- nieruchomości- ustalona przez obie strony umowy (zarówno stronę kupującą jak i sprzedającą).

Jeśli przedmiotem transakcji jest mieszkanie z rynku wtórnego, o określonej przez strony wartości 350 000 złotych, wówczas:

PCC = 350 000 zł · 2% = 7000 zł

Siedem tysięcy złotych. Tyle w tym przypadku wyniesie podatek PCC, który naliczy notariusz. 

Warto w tym momencie wspomnieć o kwestii ustalania ceny zakupu nieruchomości. Bowiem wartość przedmiotu transakcji powinna odpowiadać przeciętnym cenom rynkowym takich nieruchomości w danej miejscowości, uwzględniając przy tym ich stan fizyczny i stopień zużycia. Zaniżenie tej kwoty jest bardzo ryzykowne. W przypadku, gdy ocena organu podatkowego ujawni, że cena ta nie jest równowarta cenom rynkowym, w trybie natychmiastowym wszczynane jest postępowanie kontrolne. Wówczas strony transakcji wzywane są do jej zwiększenia w okresie do 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości.

Podsumowanie

Podsumowując, podatek PCC jest kwotą jaką należy zapłacić w przypadku bogacenia się. Bogacimy się wówczas, gdy posiadane środki przeznaczamy na zakup. Podatek ten jest o tyle istotny, że dotyczyć może zarówno wielkich przedsiębiorców, jak i podmiotów dokonujących jednorazowych transakcji na rynku nieruchomości. Należy zatem wiedzieć kiedy jesteśmy zobligowani do jego opłacenia, jakiej stawce opodatkowania podlegamy oraz jak taką stawkę przełożyć na realną kwotę.

Podstawę prawną omawianego przez nas podatku stanowi Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959). 

Podatek od towarów i usług- VAT

Co to jest VAT?

Jak wspominaliśmy we wstępie, rynek nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo prężnie. Jako, że nieruchomości same w sobie stanowią bardzo dobrą formę inwestycji naszego kapitału, często jesteśmy świadkami ich sprzedaży lub kupna. W tym właśnie momencie podatnik staje przed dylematem: jaki sposób opodatkowania wybrać, jakiej stawce podlega i czy możliwe jest uniknięcie takiego podatku? Jednak poziom skomplikowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług nie ułatwia podatnikowi rozstrzygnięcia tego dylematu. 

Czym jednak jest omawiany przez nas podatek? Podatek od towarów i usług potocznie zwany podatkiem VAT (ang. value added tax), jest wartością doliczaną do kwoty netto transakcji kupna lub sprzedaży. Kwota ta dotyczy zarówno nabywcy jak i strony sprzedającej. Należy również pamiętać, że obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w chwili sprzedaży towaru bądź wykonania usługi. Ponadto, wysokość takiego podatku jest ściśle związana z wartością netto sprzedawanych towarów, a obliczyć ją można w następujący sposób:

Kwota podatku VAT = cena netto towaru · stawka podatku VAT

Dodając uzyskaną przez nas w powyższym równaniu kwotę do ceny netto towaru sprzedawanego, uzyskujemy cenę brutto towaru.

Rodzaje podatku VAT

Aktualnie wyróżniamy dwa typy podatku VAT:

 1. należny- podatek jaki należy uiścić w przypadku sprzedaży. Zobowiązanie powstaje wraz z momentem wystawienia faktury sprzedaży i należy ją wpłacić do odpowiedniego urzędu skarbowego;
 2. naliczony- kwota jaką płacimy w przypadku zakupu. Jest to kwota, o jaką nabywca nieruchomości ma prawo obniżyć wartość podatku VAT należnego w deklaracji VAT.  

Kiedy podlegamy podatkowi VAT? Obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Oznacza to, że w momencie dokonania transakcji, wskutek której otrzymujemy za towar (bądź usługę) zapłatę, jesteśmy zobligowani do uiszczenia należytej, określonej w ustawie, kwoty podatku VAT. 

Ustawa o VAT dokładnie reguluje również jakie czynności podlegają takiemu opodatkowaniu. Wśród tych czynności znajduje się:

 1. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług;
 2. eksport oraz import towarów;
 3. towar objęty remanentem likwidacyjnym;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem;
 5. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jednak w perspektywie sprzedaży bądź kupna nieruchomości, podatnik podlegał będzie rozliczeniom zgodnie ze stawkami naliczanymi za dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług. 

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku obrotu nieruchomościami jest szczególnie istotne. Od prawidłowego określenia stawki podatku VAT  zależy jego wysokość, co bezpośrednio przekłada się na kwotę jaką z jego tytułu będziemy musieli zapłacić. Niepoprawne określenie podstawy opodatkowania może narazić nas na niepotrzebne koszta.

Zgodnie z ustawą dotyczącą omawianego przez nas podatku, podstawę opodatkowania stanowi całość zapłaty jaką sprzedawca bądź usługodawca otrzyma lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży towaru bądź wykonania usługi od kupca lub usługobiorcy. Jako podstawa opodatkowania brane są również pod uwagę wszystkie dotacje, subwencje oraz inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów bądź usług. 

Innymi słowy, opodatkowaniu podlega każda kwota, i równoważne z tym dobro materialne,  otrzymane od nabywcy bądź usługobiorcy jakie otrzymamy z tytułu sprzedaży bądź z tytułu wykonania usługi. Zgodnie z powyższym za podstawę opodatkowania VAT uznaje się cła, opłaty, podatki i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe- prowizje, koszty opakowań, transportu czy ubezpieczenia. 

Należy jednak pamiętać, że w myśl ustawy, jako podstawa opodatkowania nie są zaliczane wszelakiego rodzaju obniżki w formie rabatów, upusty uwzględnione w momencie sprzedaży czy kwoty otrzymane od nabywcy jako zwrot kosztów udokumentowanych na rzecz kupującego. 

Stawki VAT w Polsce

W zależności od tego w jakim stanie prawnym i faktycznym znajduje się nieruchomość, podlegamy różnym wysokościom stawki podatku VAT. Sprzedaż w niektórych przypadkach może być zwolniona z konieczności opłacania tego podatku, może w ogóle opodatkowaniu nie podlegać, a w niektórych przypadkach będziemy zmuszeni ten podatek doliczyć. 

Niestety, od 2011 roku zmuszeni jesteśmy do opłacania wyższych stawek podatku VAT. Taka sytuacja będzie nam towarzyszyła co najmniej do końca roku następującego po roku, w którym wskaźniki omawiane w art. 146aa ustawy o VAT będą na określanym w ustawie poziomie. 

Jakie jednak w przypadku obrotu nieruchomościami obowiązują nas stawki? Poniżej przygotowaliśmy zestawienie, wyszczególniające wszystkie z nich.

Stawka podatku VAT obowiązująca podczas obrotu nieruchomościami:

 • 23%- grunty budowlane niezabudowane, lokale użytkowe, miejsca postojowe w garażach podziemnych, apartamenty hotelowe, apartamenty mieszkaniowo-hotelowe w strefach uzdrowiskowych;
 • 8%- budownictwo mieszkalne;
 • 0%- grunty rolne;
 • ZW- budownictwo mieszkalne, które było wcześniej zasiedlone.

Przykład

Kilka słów na temat powyższego zestawienia. Podane powyżej punkty procentowe odpowiadają temu, ile podatku odliczyć musimy sobie od kwoty sprzedaży określonej nieruchomości. Dla przykładu:

Załóżmy, że sprzedaży podlega niezabudowana działka budowlana o wartości 75 000 zł. Wówczas wartość netto działki zobligowani jesteśmy pomnożyć przez wysokość stawki VAT (w tym przypadku 0,23).

VAT = 75 000 · 0,23 = 17 250

Jest to kwota, którą w przypadku sprzedaży takiej działki trzeba będzie uiścić na poczet podatku od towarów i usług. 

Zwolnienie z obowiązku opłaty- przypadek I

Istnieją jednak przypadki, w których podatnicy nie podlegają żadnej z powyższych stawek, co jednoznacznie zwalnia ich z obowiązku opłacania tego podatku. Oznacza to, że nawet jeśli transakcja zostaje uznana za dostawę towarów, można (w świetle prawa) uniknąć konieczności opłacania podatku VAT. Kiedy mamy do czynienia z takim przypadkiem?

Pierwszym przypadkiem kiedy nie jesteśmy zobowiązani do opłacania podatku VAT jest sprzedaż terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane. Kluczową kwestią jest tu sprzedaż terenów niezabudowanych, gdyż tereny zabudowane bądź umieszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie mogą korzystać z tej ulgi. 

Terenami budowlanymi w myśl powyższej ulgi są tereny przewidziane pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub tereny, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zwolnienie z obowiązku opłaty- przypadek II

Drugim przypadkiem, w którym podatnika nie obowiązuje VAT, jest sprzedaż budynków (lub ich części), których pierwsze zasiedlenie miało miejsce nie wcześniej niż dwa lata przed datą transakcji. To znaczy, że jeśli od daty pierwszego zasiedlenia nieruchomości, do daty sprzedaży mija więcej niż 24 miesiące, jesteśmy zwolnieni z opłacania podatku VAT. 

W tym przypadku, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub najemcy budynku (bądź jej części) po jego wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki poniesione z tytułu ulepszenia wynosiły co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości).

Zwolnienie z obowiązku opłaty- przypadek III

Ostatnim przypadkiem, w jakim jesteśmy w stanie skorzystać z powyższego zwolnienia jest moment sprzedaży nieruchomości, w stosunku do których sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia wartości podatku należnego o wartość podatku naliczonego. Jednocześnie sprzedający nieruchomość nie ponosił w trakcie użytkowania wydatków na ulepszenie nieruchomości, przekraczających wyżej wspomnianych 30% wartości przedmiotu transakcji. 

Dla przykładu, zwolnieniu z podatku podlegają nieruchomości nabyte:

 • przed 1993 rokiem, z racji tego, że wówczas w Polsce nie obowiązywał jeszcze podatek VAT, a jak wiadomo prawo nie działa wstecz;
 • od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, tzn. osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • poprzez transakcje zwolnione z podatku VAT.

Należy jednak pamiętać, że brak opodatkowania VAT wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Kwota takiego podatku wynosi wówczas 2% wartości rynkowej nieruchomości. Podatek ten spoczywa na barkach kupującego i jest pobierany bezpośrednio przez notariusza podczas podpisywania aktu notarialnego.

Podsumowanie

Podsumowując, podatek od towarów i usług towarzyszy nam praktycznie w każdym przypadku dokonywania sprzedaży bądź kupna nieruchomości. Obliczenie wysokości takiego podatku nie jest skomplikowane, jednak prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania stawia nas przed trudnym wyzwaniem. Dobrze ustalona wartość podatku VAT może pomóc nam zaoszczędzić trochę kapitału, a w niektórych przypadkach umożliwi nam całkowite zwolnienie z konieczności opłacania takiego podatku. Dobrze jest zatem wiedzieć kiedy taki podatek nas obowiązuje, jaką stawkę powinniśmy przyjąć oraz jaką ostatecznie kwotę jesteśmy zobligowaniu uiścić.

Podstawę prawną omawianego przez nas podatku stanowi Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). 

Podatek od spadków i darowizn

Kiedy nas dotyczy podatek od spadków i darowizn?

Z kolejnym omawianym przez nas rodzajem podatku zaznajomiony powinien być każdy, bowiem obowiązek opłacania podatku od spadków i darowizn ciąży na każdym kto otrzymał jakiś rodzaj dobra materialnego w drodze spadku bądź w formie darowizny. Nie trzeba być zatem aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości, by z takim obowiązkiem zapłaty się spotkać. Rzecz jasna z tym podatkiem wiążę się szereg wytycznych, mówiących o tym kiedy musimy go zapłacić, jaką stawkę przyjąć i ostatecznie jaką kwotę uiścić. O tym w dalszej części artykułu. 

Zgodnie z ustawą, powyższemu podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności bądź praw majątkowych na terenie RP, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku;
 6. nieodpłatnego użytkowania, służebności lub renty.

Zgodnie z powyższym, obowiązek podatkowy zaczyna na nas ciążyć z chwilą uprawomocnienia się decyzji sądu dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku, lub w momencie zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia dokonywanego u notariusza. W takiej sytuacji obdarowany ma miesiąc na złożenie we właściwym urzędzie skarbowym stosownego zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (zeznanie SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego (SD-3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach (SD-3/A). Do całej dokumentacji trzeba również dołączyć wszystkie niezbędnie dokumenty, pozwalające na określenie grupy podatkowej, a tym samym podstawy opodatkowania. Dodatkowo, termin płatności takiego podatku wynosi 14 dni od daty doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającego wysokość owego podatku. 

Zanim jednak zaczniemy omawiać wysokość należytego podatku czy możliwość zwolnienia z opłaty, omówimy sobie kwestię grup podatkowych, jednoznacznie decydujących o wysokości oraz stawce opodatkowania. 

Grupy podatkowe od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą wyróżniamy aktualnie trzy grupy podatkowe brane pod uwagę w przypadku rozliczania podatku od spadków i darowizn

W pierwszej z nich pod uwagę brana jest najbliższa rodzina. Wobec tej kategorii państwo minimalizuje koszty darowizny i stosuje wobec nich stosunkowo wysoką kwotę wolną od podatku. Do pierwszej grupy należą:

 1. obecny małżonek;
 2. zstępni, czyli córka, syn, wnuk, prawnuk;
 3. wstępni, czyli matka, ojciec lub dziadkowie;
 4. rodzeństwo;
 5. pasierbowie;
 6. ojczym;
 7. macocha;
 8. teściowie;
 9. zięć oraz synowa.

W drugiej grupie podatkowej pod uwagę brani są dalsi krewni. Wysokość opodatkowania dla tej kategorii jest odpowiednio wyższa niż w przypadku pierwszej grupy. Kwota wolna od podatku również maleje. Do drugiej grupy należą:

 1. zstępni rodzeństwa, czyli siostrzeniec czy bratanek;
 2. małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków;
 3. rodzeństwo wstępnych, czyli wujostwo;
 4. małżonkowie rodzeństwa małżonków;
 5. zstępni oraz małżonkowie pasierbów;
 6. małżonkowie innych zstępnych, czyli np. żona wnuka.

W ostatniej, trzeciej grupie, brane pod uwagę są wszystkie pozostałe osoby nie zaliczone do dwóch poprzednich grup opodatkowania. Wobec czego w tej grupie znajdziemy między innymi osoby niespokrewnione (przyjaciele, znajomi) lub spokrewnione w dalszych kręgach (np. dalekie kuzynostwo). Grupa ta objęta jest najwyższą stawką opodatkowania oraz odpowiednio najniższą kwotą zwolnioną z opłacania podatku.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku od spadków i darowizn?

Poznaliśmy przed chwilą wszystkie grupy podatkowe zobowiązane do opłacania podatku od spadków i darowizn. Na końcu artykułu poświęcimy kilka słów na temat obliczania omawianego podatku na podstawie tych właśnie grup. Są jednak sytuacje, w których my jako podatnicy jesteśmy zwolnieni z obowiązku opłacania takiego podatku. 

Osoby fizyczne, które mogą skorzystać z takiej możliwości, należą do tzw. Grupy Zerowej, o której wyżej nie wspominaliśmy. Do owej grupy zalicza się członków najbliższej rodziny, tj.:

 1. małżonkowie;
 2. dzieci oraz wnuczęta;
 3. rodzice oraz dziadkowie; 
 4. pasierbowie;
 5. rodzeństwo;
 6. ojczym oraz macocha. 

Co trzeba zrobić by być zwolnionym z obowiązku?

Jak widać, znaleźli się tutaj niemalże wszyscy członkowie grupy pierwszej opodatkowania, oprócz teściów oraz synowych i zięciów. Jednak nie wystarczy ‘należeć’ tylko do tej grupy, by nie musieć suszyć sobie głowy obowiązkami podatkowymi. By móc skorzystać z omawianego zwolnienia trzeba poczynić następujące kroki:

 1. Twoje pokrewieństwo z darczyńcą musi zostać ściśle udokumentowane. Chodzi tu rzecz jasna o  wszelakiego rodzaju dokumenty, świadczące o bezpośrednim powiązaniu z osobą obdarowującą, tj.: akt urodzenia, akt ślubu itd.;
 2. Darowizna powinna zostać dokonana przelewem bankowym, w którego tytule zawrzeć trzeba słowo „Darowizna” (w przypadku darowizny pieniężnej);
 3. Obdarowany musi w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz SD-Z2, traktujący o zgłoszeniu darowizny. 

Obowiązek zgłaszania owego formularza w celu zwolnienia z opłacania podatku nie jest konieczny, gdy wartość rynkowa nabytego majątku nie jest wyższa od kwoty wolnej od podatku, o czym za chwilę. Jeśli jednak nabycie takiego majątku nie zostanie zgłoszone we wskazanym terminie do odpowiednich organów, wówczas rozliczane jest wg wskazań określonych dla pierwszej grupy podatkowej. Ważne zatem jest, by takie oświadczenie złożyć w terminie. 

Nie trzeba jednak znajdować się w tak zwanej ‘grupie zerowej’, by być zwolnionym z obowiązku opłacania podatku od spadków i darowizn. Możliwość taką nabywamy wówczas, gdy majątek otrzymany w drodze spadku bądź darowizny nie przekracza określonej ustawą kwoty wolnej od podatku. Obecnie dla każdej z grup kwota określona została następująco:

 1. Pierwsza grupa podatkowa: 9637 zł;
 2. Druga grupa podatkowa: 7276 zł;
 3. Trzecia grupa podatkowa: 4902 zł.

Podczas obliczania kwoty wolnej od podatku, bierze się pod uwagę sumę wartości rynkowej majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym doszło do nabycia spadku.  

Jak  obliczyć podatek od spadków i darowizn?

W momencie, w którym wiemy już czym jest podatek od spadków i darowizn, wiemy w jakiej grupie podatkowej się znajdujemy i czy podlegamy zwolnieniu z obowiązku płacenia powyższego podatku, należałoby przejść do kwestii ustalenia konkretnej stawki podatkowej. Znając już kwoty wolne od takiego podatku dotyczące każdej z grup, przygotowaliśmy stosowne zestawienie:

Kwota [zł] Podatek wynosi
Powyżej Do
Nabywcy z I grupy podatkowej
9637 10278  3%
10278  20556  308,30 zł + 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20556  822,20 zł + 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł
Nabywcy z II grupy podatkowej
7276 10278  5%
10278  20556 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20556  1644,50 zł + 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
Nabywcy z III grupy podatkowej
4902 10278  7%
10278  20556  1233,40 zł + 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20556  2877,90 zł + 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

W momencie, w którym określimy już wysokość koniecznego opodatkowania, mamy miesiąc na złożenie stosownego zeznania podatkowego (SD-3) we właściwym urzędzie skarbowym, wraz ze wszystkimi dokumentami koniecznymi do określenia podstawy opodatkowania. Na spłatę podatku mamy 14 dni od momentu otrzymania decyzji od właściwego organu podatkowego.

Podsumowanie

Jak widać kwestia prawidłowej interpretacji przepisów, dotyczących podatku od spadków i darowizn, pozwala nam na określenie przynależności do właściwej grupy podatkowej, a to ma bezpośrednie przełożenie na wysokość opłacanego przez nas podatku. W niektórych przypadkach może również pomóc nam zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy, pozwalając nam na skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku opłacania owego podatku. Wszystko jednak rozbija się o prawidłową interpretację przepisów, co nie zawsze okazuje się prostym zadaniem. 

Podstawę prawną omawianego przez nas podatku stanowi Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207). 

Podatek dochodowy od sprzedaży (odpłatnego zbycia) nieruchomości

Kiedy należy pamiętać o podatku dochodowym? 

Kolejny omawiany przez nas podatek stanowi nieodłączną część rynku nieruchomości. W szczególności, gdy mowa tutaj o tzw. obrocie nieruchomościami, czyli regularnym nabywaniu i sprzedaży zakupionych przez nas mieszkań, domów mieszkalnych oraz innych rodzajów nieruchomości lub ich części. Podatkowi temu podlega również zbycie współdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, zbycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów. Ogólnie rzecz biorąc, podatkowi dochodowemu od sprzedaży nieruchomości podlega sprzedaż praw majątkowych.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości z zasady ciąży na osobie zbywającej nieruchomość, czyli osobie, która na skutek sprzedaży osiąga określony dochód. Wysokość podatku wynosi 19% od uzyskanego w skutek sprzedaży dochodu. Opłacić go trzeba w terminie składania rocznej deklaracji podatkowej, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Ponadto, przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z przychodami uzyskanymi z innych źródeł, np. z tytułu pracy.

Przykład I

Należy jednak pamiętać o jednej rzeczy. Zobligowani do opłacenia tego podatku jesteśmy wtedy, gdy sprzedaż nastąpiła w przeciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym weszliśmy w posiadanie danej nieruchomości bądź wybudowaliśmy ją własnymi siłami. Dla zobrazowania problemu, tłumaczymy na przykładzie:

 1. Data nabycia nieruchomości: 5.10.2013
 2. Pięć kolejnych lat podatkowych:

2014 / 2015 – 1 rok podatkowy

2015 / 2016 – 2 rok podatkowy

2016 / 2017 – 3 rok podatkowy

2017 / 2018 – 4 rok podatkowy

2018 / 2019 – 5 rok podatkowy

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana po 1 stycznia 2019 roku będzie już zwolniona z opodatkowania z tytułu sprzedaży nieruchomości. 

Istotne jest jednak to, że jeśli sprzedajemy budynek wraz z gruntem, dla obliczenia 5 lat podatkowych ważna jest data nabycia gruntu, a nie wybudowania nieruchomości. Jeśli jednak zbywamy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem, brana pod uwagę jest data nabycia prawa użytkowania oraz data wybudowania nieruchomości. Ostatnim przypadkiem jest nabycie praw majątkowych w drodze spadku. Wówczas istotną dla kwestii podatkowych datą jest data śmierci spadkodawcy. 

Składowe podatku dochodowego oraz kwestie formalne

Dochód, uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, interpretowany jest jako przychód ze sprzedaży nieruchomości po uwzględnieniu kosztów sprzedaży oraz kosztów zakupu lub wybudowania nieruchomości, powiększonych o udokumentowane nakłady poniesione podczas posiadania nieruchomości oraz zwiększające jej wartość oraz powiększone o inflację.

Składowymi kosztów sprzedaży są najczęściej opłaty:

 1. notarialne;
 2. skarbowe;
 3. sądowe;
 4. reklamowe;
 5. kosztów pośrednictwa.

Podczas gdy wiemy już ile wynosi podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości oraz jakie są składowe uzyskanego przez nas dochodu, koniecznym jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej dokumentacji. Omawiany przez nas podatek wykazywany jest w odrębnej deklaracji podatkowej. Poniżej przedstawiamy sygnatury koniecznych do złożenia deklaracji dokumentów. Są to odpowiednio formularze:

 1. DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości;
 2. IN-1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
 3. ZN-1/A – załącznik do deklaracji informacji, czyli dane o nieruchomościach;
 4. ZN-1/B – załącznik do deklaracji i informacji, czyli dane o zwolnieniach podatkowych.

W ostatnim formularzu jest wzmianka o zwolnieniu podatkowym. W przypadku podatku od sprzedaży nieruchomości istnieje możliwość nieodprowadzania podatku od dochodu ze sprzedaży lub jego części z tytułu ulgi mieszkaniowej. O tym, jakie warunki trzeba wówczas spełnić, w dalszej części artykułu.

Jak obliczyć podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?

Zatrzymamy się na chwilę przy kwestii obliczania owego podatku. Znamy już stawkę opodatkowania oraz wiemy co składa się na jego końcowy wynik. Jednak dla zobrazowania zagadnień teoretycznych i ułatwienia zrozumienia tematu, przedstawimy to w formie przykładu.

Zacznijmy od prostego wzoru:

1. D = P – K

D – dochód

P – przychód

K – koszty

Tak otrzymany dochód, w wyniku odjęcia kosztów transakcji od realnego przychodu, mnożymy przez stawkę opodatkowania, która w tym przypadku wynosi 19%. 

1. Pp = D · 19%

 • Pp podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Przykład: Zakup nieruchomości miał miejsce w 2013 roku za cenę 200 000 zł. Transakcja sprzedaży została zamknięta w roku 2015 za kwotę 250 000 zł. Wówczas:

K = 200 000 zł

P = 250 000 zł

D = 250 000 zł – 200 000 zł = 50 000 zł

Pp = 50 000 zł · 19% = 9 500 zł

Kwota podatku dla powyższego przykładu wyniesie równo 9 500 złotych.

Ulga mieszkaniowa, czyli jak nie płacić podatku? 

Jeśli część przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości (bądź innych praw majątkowych) zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe (zakup domu, mieszkania, etc.), wówczas nie ma konieczności odprowadzania podatku do US od tej wykorzystanej części przychodu. Prościej jest jeżeli na dalszy obrót wykorzystamy całość przychodu- wówczas podatku nie płaci się wcale. Istotnym tutaj jest aspekt dalszego wykorzystania otrzymanych środków na własne cele mieszkaniowe. 

Pod pojęciem ‘własne cele mieszkaniowe’ kryją się rozmaite pojęcia. Są to m.in. nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także wydatki na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku bądź lokalu mieszkalnego. 

Ponadto, mogą to być również wydatki związane ze spłatą kredytu wraz z odsetkami. W tym także kredytu refinansowanego lub konsolidacyjnego zaciągniętego z tytułu własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie ma wówczas znaczenia czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe czy na inną inwestycję, która służyła zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem jest jedynie fakt, by kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości. 

Nowym zwolnieniem możemy również objąć wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego przed 1 stycznia 2009 roku, pomimo, że nowe zwolnienie obowiązuje właśnie od tego dnia.

Istnieje jeszcze jeden istotny warunek konieczny do tego, byśmy mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości. By skorzystać z takiego zwolnienia, owe środki musimy przeznaczyć na dalszy zakup, nie później niż w przeciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.  To oznacza, że jeżeli nieruchomość zbyliśmy w czerwcu 2017 roku, mamy czas do końca 2019 roku na wykorzystanie owych środków na własne cele mieszkaniowe. 

Przykład II

Jako, że owo zagadnienie może w teorii wydawać się nieco skomplikowane, przedstawimy je w formie przykładu. Tak jak we wcześniejszym przypadku, będą nam tutaj potrzebne proste wzory:

1. D = P – K

2. Dz = ( D · Cm ) / P

3. Dp = D – Dz

4. Pp = DP · 19%

Legenda:

D — dochód 

P – przychód 

K — koszty

Pp – podatek

Cm — cele mieszkaniowe

Dz — dochód zwolniony

DP – dochód do opodatkowania

Łatwiej zrozumieć będzie na realnych kwotach. Załóżmy, że zakupu nieruchomości dokonano w 2011 roku za cenę 200 000 zł. Sprzedaży dokonano w 2015 roku za kwotę równą 250 000 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na własne cele mieszkaniowe wyniósł 100 000 zł. Wówczas, podstawiając wszystkie dane do powyższych wzorów:

P = 250 000 zł

K = 200 000 zł

Cm  = 100 000 zł

 

Dochód ze sprzedaży wyniesie:

D = 250 000 zł – 200 000zł = 50 000 zł

Wówczas dochód zwolniony z podatku liczmy wg wzoru:

Dz = (50 000 zł · 100 000 zł) / 250 000 zł = 20 000 zł

Stąd wyliczamy dochód do opodatkowania:

DP = 50 000 zł – 20 000 zł = 30 000 zł

I na samym końcu obliczamy już gotową kwotę podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości.

Pp = 30 000 zł · 19% = 5 700

Należy jednak pamiętać, że jeżeli przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, wówczas uzyskany z tego tytułu przychód będzie całkowicie zwolniony od podatku dochodowego. 

Podsumowanie

Jak widać zagadnienia związane z podatkiem od odpłatnego zbycia nieruchomości powinny być znajome każdemu, niezależnie od tego, czy nieruchomość zbywamy jednokrotnie czy obracamy nieruchomościami regularnie. Warto wiedzieć jak obliczyć dany podatek, co składa się na całkowitą kwotę podatku, oraz jak wykorzystać zapisy prawne pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia z podatku.

Podstawę prawną omawianego przez nas podatku stanowi Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 tj Dz. U. 2019 poz. 1387). 

 

Podatek od nieruchomości

Czym jest podatek od nieruchomości i kto za to płaci?

Każdorazowo, gdy wejdziemy w posiadanie lokalu mieszkalnego, zakupimy działkę, czy wybudujemy dom, jesteśmy jako podatnicy zobligowani do opłacenia tzw. podatku od nieruchomości. Innymi słowy, jest to kwota należna urzędowi gminy za wykorzystanie, w celach mieszkaniowych, podlegających pod jego jurysdykcję terenów lub obiektów budowlanych.

Zgodnie z ustawą, opodatkowaniu takiemu podlegają:

 1. grunty, nie będące gruntami rolnymi lub lasami;
 2. budynki lub ich wyodrębnione części;
 3. budowle lub ich wyodrębnione części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższemu opodatkowaniu nie podlegają jednak użytki rolne bądź lasy, z wyjątkiem tych, które zajęte zostały z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto jednak podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Za podatnika w tym przypadku bierze się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną (w tym spółkę nieposiadającej osobowości prawnej). 

Omawianemu przez nas opodatkowaniu podlegają osoby, które są:

 1. właścicielem nieruchomości lub obiektu budowlanego;
 2. posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektu budowlanego, czyli osobą prawną, która korzysta z gruntów/obiektów jak właściciel nie będąc nim prawnie;
 3. użytkownikiem wieczystym gruntów;
 4. posiadaczem nieruchomości lub obiektu (lub części każdego z nich) stanowiących własność Skarbu Państwa, a do których prawo nabyliśmy na podstawie umowy lun z innego tytułu prawnego.

Czy podatek ten zawsze podlega opłacie?

Powyższe zapisy nie oznaczają jednak, że każdy grunt lub obiekt budowlany obwarowany jest podatkiem od nieruchomości. Bowiem jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy zobligowani do odprowadzania takiego podatku, gdy posiadamy grunty:

 1. lub budynki wpisane do rejestru zabytków;
 2. zakrzewione, zalesione;
 3. położone w rodzinnym ogrodzie działkowym;
 4. gdy budynki gospodarcze są przez nas wykorzystywane do działalności leśnej/rybackiej lub służą wyłącznie działalności rolnej.

Ponadto, gmina w której znajduje się nasza nieruchomość może ustalić dla nas dodatkowe zwolnienia z powyższego podatku. Trzeba jedynie skontaktować się z władzami gminy osobiście i przedstawić im swoją sytuację.

Obowiązek podatkowy zaczyna na nas ciążyć z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyliśmy działkę, dom lub lokal. Jeśli jednak sami postawimy swoją nieruchomość, obowiązek podatkowy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia budowy bądź rozpoczęcia użytkowania nieruchomości. Ponadto, jesteśmy zobligowani do niezwłocznego poinformowania władz gminy o wejściu w posiadanie nieruchomości do 14 dni od dnia: 

 1. kupna nieruchomości;
 2. rozpoczęcia użytkowania nieruchomości;
 3. uzyskania praw użytkowania wieczystego;
 4. w którym sprzedajemy część gruntu, wskutek czego wysokość podatku maleje.

Ile wynoszą stawki podatku od nieruchomości?

Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości jest corocznie zmieniana, a jej górne granice co roku ustala Minister Finansów. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Może ona różnicować wysokość stawek podatkowych dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Uwzględnia przy tym w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. Jednak stawki ustalone przez Radę gminy nie mogą być wyższe niż te ustanowione przez MF.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2019.

Maksymalne Stawki podatku od Nieruchomości
Grunty (za metr kwadratowy)
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł
od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł
Budynków (za metr kwadratowy)
od budynków mieszkalnych (lub ich części) 0,75 zł
od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł
od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł
od budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł
od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,68 zł
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak odprowadzić podatek

W przeciągu wyżej wspomnianego terminu (14 dni) składamy do urzędu gminy stosowny dokument (Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych). Zawieramy w nim takie informacje jak powierzchnia gruntu lub powierzchnia lokalu/budynku lub ich części. W drodze informacji zwrotnej otrzymujemy decyzję z ustaloną wysokością podatku. Jako, że stawki ustalane są corocznie, nie ma możliwości by uregulować ten podatek ‘z góry’. Po otrzymaniu takiej decyzji, opłacamy należny podatek w ratach kwartalnych bądź całościowo. Rozliczyć go można w czterech terminach: 15 marca / 15 maja / 15 września / 15 listopada.

Podsumowanie

Jak widać, wiedza z zakresu podatku od nieruchomości istotna jest każdorazowo przy transakcji nabycia nieruchomości bądź w momencie budowania własnych czterech kątów. Ważne jest w tym przypadku  prawidłowe zmierzenie opodatkowanej powierzchni, bo to od niej w dużej mierze zależy wysokość podatku. 

Podstawę prawną omawianego przez nas podatku stanowi Ustawa z dnia 12 stycznia 1910 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31).

Podatek – warto o nim pamiętać

Jako, że obrotem nieruchomościami zajmuje się coraz więcej z nas, bardzo istotną kwestią jest rozwijanie wśród społeczeństwa świadomości podatkowej i nauka obowiązków z tym związanych. Brak przygotowania merytorycznego związanego z zagadnieniami podatkowymi prowadzi nie tylko do obniżenia naszych potencjalnych zysków. Może prowadzić również do przykrych i nierzadko bolesnych finansowo konsekwencji prawnych. 

Dlatego tak ważnymi czynnikami na rynku nieruchomości są świadome inwestycje połączone z odpowiedzialnym zarządzaniem obowiązkami podatkowymi. Tylko takie postępowanie pozwoli nam na optymalizowanie naszego zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Mamy więc nadzieję, że poruszone przez nas zagadnienia teoretyczne, poparte przejrzystymi przykładami, były w stanie w znaczącym stopniu przybliżyć Ci świat podatków związanych z branżą nieruchomości. 

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jak wygląda praca agenta nieruchomości

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Sprzedaż nieruchomości | Jakie dokumenty są potrzebne?

Przewiń na górę strony